Bestuursrecht

 

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Voorbeelden zijn een  omgevingsvergunning    en een besluit tot handhaving van een wettelijk voorschrift (een zogenaamd   bestuursdwangbesluit  ). Als u het niet eens bent met een besluit (waaronder ook de weigering van een vergunning of een aan iemand anders gericht besluit waardoor uw belang wordt geraakt), kunt u dat besluit bestuursrechtelijk aanvechten. Belangrijk is dat dit tijdig en met vermelding van de juiste gronden gebeurt. Mr. Gideonse kan u hierin bijstaan. 

Besluiten van de overheid dienen aan bepaalde normen te voldoen, de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De bestuursrechter toetst een besluit aan deze beginselen. Het is dan ook van belang dat bij de voorbereiding van een besluit hiermee rekening wordt gehouden door de overheid. Mr. Gideonse kan u zowel helpen een voor u ongunstig besluit tegen het licht te houden (en zo nodig ook onder de aandacht van de bestuursrechter te brengen) als adviseren over een juiste totstandkoming van een besluit, als u daarvan afhankelijk bent.