Overheidsaansprakelijkheidsrecht
 
Overheidsaansprakelijkheidsrecht is een vak apart; u kunt op verschillende manieren te maken krijgen met schade door toedoen van de overheid: door een onrechtmatig besluit, door een rechtmatig besluit of door een onrechtmatige overheidsdaad.

Er zijn drie mogelijkheden uw door de overheid toegebrachte schade te verhalen: verzoeken om schadevergoeding in de bestuursrechtelijke procedure tegen het schadeveroorzakende besluit, het uitlokken van een zelfstandig schadebesluit of de gang naar de civiele rechter. Mr. Gideonse kan u adviseren wat de mogelijkheden zijn die zich voordoen en u bijstaan in de eventueel te kiezen procedure. Daarbij is het van belang goed beslagen ten ijs te komen (bijvoorbeeld door het laten opstellen van een deugdelijk deskundigenrapport ten aanzien van de omvang van de schade), omdat het vaak niet gemakkelijk is de geleden schade 'hard' te maken en daadwerkelijk vergoed te krijgen; een juiste processtrategie is daarom ten zeerste van belang.  

Dat geldt ook in het geval van een civielrechtelijke vorm van samenwerking met de overheid bij de realisatie van een bepaald project; in een geschil daarover zijn immers vaak  bestuursrechtelijke implicaties verweven. Mr. Gideonse kan u daarbij uiteraard ook met de nodige expertise civielrechtelijk bijstaan.